Et angrep på meningsfriheten

Orwell - Animal Farm

Nylig kom det Kulturverks redaksjon for øret at et redaksjonsmedlem fra nettstedet Radikal Portal driver en svertekampanje overfor eksterne skribenter for Kulturverk. I denne svertekampanjen blir det fremsatt falske anklager, med den åpenbare hensikt å skremme skribenter fra å skrive. Vi reagerer sterkt på metodene som er brukt og motivasjonen som tydelig er å kvele fri meningsutveksling og debatt.

Vi fikk nylig vite at Jahn Magnus Eriksson på vegne av Radikal Portal har skrevet til bidragsytere på Kulturverk, som ikke tilhører redaksjonen, med den hensikt å skremme disse fra å skrive for Kulturverk. Påstanden som gjentas i e­-posten er at Kulturverk skal være «nyfascistisk», med bakgrunn i løgnaktige opplysninger og en bevisst desinformasjon. Hovedbelegget for den injurierende påstanden er at et av våre redaksjonsmedlemmer har en bakgrunn fra det som upresist kan omtales som høyreradikale miljøer, og dermed skulle hele Kulturverk og redaksjonen ellers, som ikke har denne bakgrunnen, nærmest være spedalske.

Svertekampanje
Normalt sett ville vi oversett disse absurde påstander, noe også flere av våre skribenter mente var passende, men siden vi lever i et medieklima hvor mennesker opplever det å bli stemplet som et stigma, og den reelle meningsfriheten dermed innskrenkes, anser vi at en redegjørelse er prinsipielt viktig. I tillegg dreier denne svertekampanjen seg om mer enn bare en dårlig skrevet e-post fra Radikal Portals Eriksson, den dreier seg om yrkesforbud og utpressing av arbeidsgiver.

Redaksjonsmedlemmet det er snakk om er Alexander Viken, som opprinnelig het Tord Morsund. Han var i tidlig ungdom del av et anarkistisk, venstreradikalt miljø, senere del av et uorganisert aktivistisk nasjonalt miljø tidlig på 90-tallet, siden rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe, og senere redaktør for tidsskriftet Nation & Kultur frem til 2005. Han drev etter dette den uavhengige bloggen Autonom frem til 2011, som brøt ideologisk med nasjonalismen og det høyreradikale miljøet. Morsund betegner seg hverken som politiker eller tilhørende en ideologisk «–isme», men som uavhengig idealist og tenker, med en omfangsrik biografi.

Yrkesforbud
Etter flere års engasjement innen naturvern, dypøkologi og økologisk matkultur og landbruk, med særlig fokus på biodynamisk kretsløpslandbruk basert på antroposofiske idealer, ble han engasjert som redaktør for tidsskriftet HERBA, som utgis av Biologisk-dynamisk Forening (BdF). Han relanserte tidsskriftet med nytt design og ny profil, noe som ble en suksess. Denne stillingen hadde han frem til mars i år 2014, hvorpå foreningen etter press fra en for oss ukjent gruppe (som foreningens advokat Cato Schiøtz omtalte som venstreradikal) brøt kontrakten med Morsund, på tross av at de var godt fornøyd med hans arbeid. Presset besto av trusler om en kommende mediesak som søkte å sette Tord Morsund, Kulturverk og Biologisk-dynamisk Forening i et konspirativt lys ved stråmannsargumentasjon og skyld ved assosiasjon.

Grunnet sitt engasjement for det biodynamiske landbruket, kom Morsund frem til en minnelig ordning med foreningen, uten at han på noen måte aksepterte begrunnelsen for oppsigelsen. Ut ifra det vi nå erfarer er det grunn til å anta at det er de samme krefter som nå forsøker å sabotere Kulturverks virksomhet, som presset BdF til mot alle hevdvunne prinsipper å avslutte engasjementet. Dette basert på den like ordlyden i det Radikal Portals Jahn Magnus Eriksson skriver og det vi har fått opplyst fra våre kilder.

Vi synes det er så grovt og utilbørlig at noen i dagens Norge gjennom utpressing om negativt mediefokus, utøver yrkesforbud i Norge, at vi ser det som en absolutt nødvendighet å informere om at dette er en del av samfunnsrealiteten for norsk offentlighet i 2014. At mennesker mister sitt arbeid grunnet sine politiske oppfatninger er ille, og strider mot fundamentale menneskerettigheter. At noen mister arbeidet på bakgrunn av trusler og meninger som blir ufrivillig tillagt dem, er enda et hakk grovere, og har ingenting med hva allmennheten forbinder med demokrati og ytringsfrihet.

Derfor var det Tord Morsund så seg nødt til å bytte navn i 2011, for i det hele tatt kunne ha en mulighet til å gjøre det andre tar som en selvfølge: benytte og utvikle sine evner og talenter i jobbsammenheng og ikke minst kunne engasjere seg ideelt i det man tror på uten begrensninger grunnet stigma og meningsforfølgelse fra pressgrupper. Dette var ikke noe vi andre i Kulturverks redaksjon ønsket, og vi ville ha et åpent samarbeid, men Morsund visste alt for godt at i dagens offentlighet ville hans fortid, mange år gamle nyhetsoppslag og uriktige påstander bli hovedsaken, fremfor sakene som han og vi faktisk engasjerer oss for.

Vi andre redaksjonsmedlemmer deler ikke Tord Morsunds fortid, men vi deler kampen for retten til fri meningsdannelse – uten utpressingsmetoder verdig et totalitært diktatur.

Konspiranoia
Men denne bedrøvelige historien hverken begynner eller slutter der. Allerede i 2011 ble vi kontaktet av John Færseth, som da var særlig aktiv i Human-Etisk Forbund (HEF), gjennom vår første redaktør Jo Hammerstad. John Færseth, som nå òg samarbeider med Tor Bachs Vepsen, presenterte seg da underlig nok som magiker. Vi antar det var med bakgrunn i hans engasjement i Ordo Templi Orientis (les kort om O.T.O. her ), den omstridte okkultisten Aleister Crowleys esoteriske og nyreligiøse arvtagere (les om Crowleys overbevisninger her). Færseth fremstod allikevel mer som en stakkarslig illusjonist i sine forsøk på først å innynde seg, for så å forsøke å presse redaksjonen fordi vi samarbeidet med Morsund. Dette er, etter hva vi forstår på bakgrunn av andres erfaringer, modus operandi for dette nettverket som omfatter flere enn det vi anser som hensiktmessig å omtale her og nå.

Siden har vi gjennom personer nærstående nettverket som Færseth inngår i, som er særlig aktive i HEF, fått kjennskap til at Kristian Bjørkelo (også i HEF) planlegger en negativ artikkel om Kulturverk i HEFs tidsskrift Humanist. Denne artikkelen skal i likhet med Erikssons utpressingsbrev bygge på søkte konspirasjonsteorier òg forsøke å koble Kulturverk med noe som tilhører Tord Morsunds fortid – en fortid som ikke er en del av Kulturverks agenda hverken før eller nå.

Dette nettverket har gjennom desinformasjon og uten kilder, forsøkt å etablere i sosiale medier at Kulturverk er et høyreekstremt nettsted. Det har de ikke lykkes med, fordi det i og med vårt redaksjonelle innhold og profil faller på sin egen urimelighet.

Øyvind Bergh, som òg tilhører nettverket med tilknytning til HEF, ble nylig imøtegått kraftig av Trond Skaftnesmo, som har skrevet flere tekster her på Kulturverk, han fikk etter påtrykninger inn sitt tilsvar (det kan leses her).

Hva KULTURVERK er og ikke er
For å klargjøre: Kulturverk ble dannet i 2011 som et blokkuavhengig skribentkollektiv, uten preferanser for høyre eller venstre, og uten noen ideologisk plattform eller politisk program. Fra vårt stiftelsesdokument fra desember 2010 heter det:

«KULTURVERK representerer ikke en ideologi eller en organisasjon, men en bredere alternativ samfunnstenkning, som søker å konsentrere krefter gjennom å virke i bredden fremfor å begrense seg til én arena. Det handler om å løfte frem tematikk og samtidige så vel som fortidige kilder som inspirerer, samt den egne stemmen, som alternativ til samtidens konformitet.»

Dette innebærer at redaksjonen består av personer med ulik bakgrunn, interesser, utdannelse og overbevisninger, noe som har fungert upåklagelig da vi ikke forsøker å synge enstemmig, men flerstemmig. Redaksjonsmedlemmene er likeverdige og fungerer som et redaksjonskollegium. En grønn dypøkologisk tråd binder oss sammen i kampen for en bærekraftig fremtid som ivaretar naturgrunnlaget og livskvalitet for jordens mennesker, dyr og alt levende. Vi i redaksjonen ser behovet for uavhengig systemkritikk og alternativ tenkning, som ikke er låst til begrensende ideologiske dogmer og trangsynte båser innenfor en foreldet høyre–venstre-dikotomi. Vi etterstreber det å kunne gå i dybden av saker som engasjerer og som vi mener er av fundamental viktighet for vår felles fremtid på denne kloden.

Kulturverk er fullstendig uavhengig og mottar ikke økonomisk støtte fra noen for vår virksomhet, som drives på ren ideell basis.

Det er vårt ønske å bidra med det vi kan for å rette fokus på de viktige sakene, fremfor det tabloide og overfladiske. Vi er ikke redde for å løfte frem tekster av kontroversielle tenkere og stemmer som Adorno, Dugin, de Benoist, Prince Charles, Steiner, Evola, Wallerstein, Schuon, Baudrillard, Žižek eller Badiou, for å nevne noen få av de mange vi har publisert tanker av og om; uten at disse hverken definerer eller begrenser oss, eller at vi da som redaksjon har gitt vår tilslutning til hele deres programmer, filosofier eller prosjekter. Vel så viktig er òg de saker som inspirerer til positiv handling, der særlig engasjementet for en økologisk bærekraftig livsstil er vesentlig.

Våre mange eksterne skribenter har bidratt til å gjøre Kulturverk mangfoldig og mangslungent, noe vi ser på som en ubetinget kvalitet.

Sørgelig tilstand for meningsfrihet
Det vi finner spesielt sørgelig med denne saken, er at vi ønsker meningsmotstand og saklig debatt og meningsutveksling velkommen. Radikal Portal og det nevnte HEF-nettverket har flere plattformer tilgjengelig for å kunne drive en debatt på sak, fremfor å tygge drøv på saker som for lengst tilhører fortiden, og enda verre; drive utpressing med yrkesforbud til følge, som har til hensikt å begrense meningsfriheten og en meningsfylt debatt i offentligheten.

Rent prinsipielt finner vi som nevnt det fullstendig forkastelig at fri meningsdannelse forhindres ved at debattklimaet blir redusert av stråmanns- og ad hominem-argumentasjon, og at mennesker skal presses ut av arbeidslivet fordi de ytrer noe som ikke passer enkelte pressgrupper eller andre samfunnskrefter i offentligheten. Denne svertekampanjen viser for oss at vi har en viktig misjon som uavhengig stemme i samtidens medieklima, og vi vil fortsette med å tenke, skrive og mene fritt.

Redaksjonen

(Bildet øverst er fra George Orwells Animal Farm)   KONSPIRANOIA – KONSPIRASJONSTEORI