Ny åndsverkslov krenker privatlivet

 

Hadia Tajik

1. juli i år trådte den nye åndsverksloven i kraft, som gir en privat aktør mulighet til å kreve innsyn i din kommunikasjon om det foreligger mistanke om  at du har kopiert materiale ulovlig. Dette kan sammenlignes med i praksis at en privat aktør skulle kreve å få åpne dine brev av Posten, uten at du fikk mulighet til innsigelse. Denne loven ble fremmet av kulturminister Hadia Tajik tidligere i år og har fått en hastebehandling uten nevneverdig debatt.

Her et utdrag av den aktuelle loven:

§ 56b. Tilgang til opplysninger som identifiserer innehaver av abonnement brukt ved opphavsrettskrenkelser m.m.

Hvis det sannsynliggjøres at opphavsrett eller andre rettigheter etter denne lov er krenket, kan retten uten hinder av taushetsplikten etter ekomloven § 2-9, etter begjæring fra rettighetshaver, pålegge en tilbyder av elektroniske kommunikasjonstjenester å utlevere opplysninger som identifiserer innehaveren av abonnementet som er brukt ved krenkelsen.

Før retten treffer avgjørelse i saken, skal Post- og teletilsynet anmodes om å samtykke til at tilbyderen fritas fra taushetsplikten etter ekomloven § 2-9. Rettighetshaveren skal sende slik anmodning til tilsynet og legge tilsynets uttalelse frem for retten. Uttalelsen meddeles partene. Tilsynet kan bare nekte samtykke når det kan utsette staten eller allmenne interesser for skade eller virke urimelig overfor den som har krav på hemmelighold.

Les den i sin helhet her

At en slik lov med disse fullmaktene kan misbrukes er åpenbart, ikke minst om sensitiv personlig informasjon kommer på avveie, i tillegg er det en generell krenkelse av privatlivet som her formaliseres som lov.

Fildeling, kopiering etc. er en konsekvens av den digitale tidsalders muligheter som har skapt helt andre forutsetninger og premisser for distribusjon og salg av åndsverk enn tidligere. Dette har gitt en helt ny frihet for både de som skaper og de som bruker. Denne nye friheten burde både produsenter, distributører, artister og andre ta inn over seg fremfor å støtte opp om tendenser som peker i totalitær retning, som vil innskrenke friheten i form av ikke bare en kontrollerende stat, men private og kommersielle interessenter som kan se alle dine bevegelser når de måtte finne det for godt, uten å måtte spørre om lov, fordi det er lov.

Bildet er av Ilja C. Hendel for Kulturdepartementet

Les kommentar fra Piratpartiet

 

Relatert

Storebror og lillebror ser deg