Vannkrig – trussel mot fremtiden

Amerikansk etterretningsrapport anser mangel på vann som en trussel som kan føre til krig og true verdens allerede hardt pressede matvareproduksjon.

Krig om naturressurser og ikke minst det dyrbare drikkevannet, er gammelt som mennesket selv. For de som har historisk og geopolitisk innsikt er det opplagt at det i en tid med voksende befolkningsgrupper, økt press på biomangfold og naturgrunnlag, økt konfliktnivå mellom folkegrupper, ørkenspredning og et klima som endrer seg – at krig om mat og da ikke minst vann vil være en selvfølgelig konsekvens. Militære analyser fra såvel NATO sentralt som land som Tyskland tegner scenario hvor fremtiden kriger ikke handler om ideologi eller egentlig økonomi, men noe så grunnleggende og basalt som mat – og drikkevann. Realverdier som mennesket ikke kan klare seg foruten. Landgrabbing inngår og i trusselvurderingen fra FN ettersom jord som leies ut eller eies av utlendinger er svært ressurskrevende i forhold til begrensede vannressurser. I artikkelen i Aftenposten heter det:

«Overforbruk av grunnvann er et økende problem i viktige jordbruksland som Kina, India og USA. Innen ti år kan overforbruket utgjøre en risiko for handelen med matvarer, ifølge den amerikanske etterretningsrapporten. Sosial uro kan oppstå i enkelte regioner hvis ikke tiltak iverksettes i tide. Den viktigste årsaken til det økende vannbehovet de neste tiårene vil trolig være befolkningsvekst og økonomisk utvikling. Etter 2040 er det ventet at klimaendringene vil forverre situasjonen.»

Les resten her

Matvaresikkerhet og stabile vannressurser vil bli stadig mer prekært i årene som kommer med befolkningseksplosjon og global forbruksvekst som drivende motorer.

Relatert

Matvaresikkerheten truet – NATO advarer

Ikke kast mat – lær matvett

«Okkuper matsystemet» – Willie Nelson

Pengefølelsen – Hvis mat blir en knapphetsvare, har 2500 milliarder symbolkroner ingen verdi