Naturvernet som forsvant

Anne Marte Blindheim etterlyser i Dagbladet de viktige miljøkampene som har druknet i retorikken omkring klima og CO2-fangst.

Det er ikke så ofte man leser kommentarer i media som tar for seg miljøvern uten at det kommer en lang, intetsigende tirade om klima og siste og neste klimakonferanse, men Blindheim peker på det biologiske mangfoldet som går tapt her og nå.  Man snakker om den sjette masseutryddelse hvor 18 000 arter står på rødlisten over truede arter med fare for å bli utryddet, 2400 av dem finnes i Norge.

Om de dystre prognosene slår til kan for eksempel den ville tigeren være utryddet i 2022.

Et annet moment hun tar opp er den gedigne mengde av miljøgifter som strømmer inn fra utlandet gjennom hav og vind her nord  til de arktiske strøk og forgifter plante og dyreliv.

«Den andre trusselen er miljøgifter. De tas opp og konsentreres i toppen av næringskjeden. Der kan de gjøre skade på nervesystem, immunforsvar, fostre og forplantningsevne. Mennesker og dyr i arktiske strøk er mest utsatt. Hav- og vindstrømmene gjør nordområdene til en utslagsvask for miljøgifter. De største konsentrasjonene finner vi hos isbjørn, spekkhogger, polarmåke og urfolk. Utslippene av de verste stoffene i Norge har gått ned som følge av forbud, regulering, om- og nedlegging. Nesten all giften kommer fra utlandet. Den strømmer innover landegrensene med vann og luft og gjennom kosmetikk, leker, smykker og elektronikk som importeres. Det lages stadig nye miljøgifter, og selv mindre farlige stoffer kan bli skadelige i den daglige miksen vi får i oss.» skriver Anne Marte Blindheim.

Samtidig er varekontrollen tilfeldig basert på få stikkprøver, men hver stikkprøve i butikkene (om lag 2 av 60 containere) avslører varer med stoffer som er forbudt i EU og EØS. Så mens den abstrakte klimaretorikken tar mer og mer plass, svinner fokuset på det konkrete og reelle naturvernet hen, og Blindheim skriver videre:

«Mens klimasaken kan fortone seg abstrakt og fjern, er utrydding av arter og gift to svært konkrete saker. Det skjer her og nå. Folk flest liker natur. Fjorden, skogen, dyrene. Enda mer interessert er vi når miljø kan kobles til egen helse. Ikke minst er småbarnsforeldre opptatt av at barna ikke skal få i seg skadelige stoffer. Miljøgiftsaken når i dag fram til avisforsidene og sendeflatene. Men det folkelige engasjementet utnyttes i liten grad. Sakene har stått lavt på agendaen hos miljøpolitikere og miljøvernere. Ingen stortingspolitikere var til stede på Klifs miljøgiftkonferanse denne uka. WWF, Miljøvernforbundet og Bellona var på plass, men de vanlige mistenkte fra Naturvernforbundet og Greenpeace uteble.»

Les resten av hennes kommentar her  

 

Relatert

Ta farvel med klimasaken

Det nye året 2012, dommedag eller fett nok?

Naturvern er som fred

Biologisk mangfold – et begrep, ikke bare et uttrykk for festtaler