KultOrg – kulturtidsskrift for varige verdier

Tidsskriftet KultOrg er nå inne i sin tiende årgang. Med sin særegne blanding av kulturminnestoff, tradisjon, arkeologi og naturvern, er det enestående i den norske tidsskriftfloraen. 

Av A. Viken

KultOrg gis ut av foreningen KulturOrgan Skadinaujo som har som målsetning «formidle kunnskap om den skandinaviske kulturelle og religiøse arv», og dette gjenspeiles ikke minst i lederen:

«Vår materialistiske tidsalder kan ikke overvinnes ved bare å være litt mindre materialistiske enn alle andre i samfunnet. Det er selve vår forankring som må legges et annet sted enn i det materielle.»

og

«Kjennskapen til kulturhistorien underbygger tradisjon og uten den er vi et lett bytte og dårlig rustet mot tidens skiftninger, mot utopier, fanatisme, markedskrefter og innfall som i øyeblikket kan være berusende, men som over tid klart erkjennes som galskap. Tradisjon er besinnelse, noe som virkelig trengs i vår tid.»

Fra å være en fanzine har det etter hvert utviklet seg til et kulturtidskrift som holder høy kvalitet, både stilistisk og innholdsmessig. Ambisjonen er å presentere en tradisjonsforankret motkultur til moderniteten som dominerer samtiden, noe utvalget av tekster som er samlet bærer preg av. Her finner du originaltekster som Fritjof Nansens «Friluftsliv» og Hjalmar Hegges «Friluftslivets historie og filosofi», natur- og kulturskildringer, anmeldelser, tolkninger av norrønt  og mytisk-religiøst materiale i sammenheng med kultplasser. Kultplasser, kulter og tolkninger av dette er særlig fremtredende ikke bare i dette nummeret, men og de tidligere, og understreker ønsket om å gjenreise båndene til særlig den førkristne kulturarven gjennom arkeologisk og religionshistorisk kunnskap, kombinert med det selvopplevde og erkjennelsemessige som ligger i det å oppsøke stedene som lokalt har vært hellige og kultiske. I dette ligger ikke bare en reise i mytologien, men en nærhet til det lokale, kulturarven som finnes der ute for den som vil se og søke.  Tekstene «Hellig hvit stein på Sunndal» av Jarle Øvrehus, «Ringenes herre: kulten kring Ull Mälardalen» av Magnus Engvall og «Heilagstader frå heidendom i Nord-Europa» av Nigel Pennick (oversatt av Stig Andresen), er gode eksempler på tekster som formidler religiøse tradisjoner sett i både et større og lokalt kulturhistorisk perspektiv, kombinert med naturopplevelsen og det stedegne som er sentral for opprinnelig nordisk identitet og religionsutøvelse. Ettersom skriftlig kildemateriale om religiøs utøvelse i tilknytning til kultplassene nærmest er fraværende er dette gjenstand for tolkning.

Naturnærhet gjennomsyrer bladet, og fremkommer ikke som påtatt eller separat, men som en integrert del av et større verdensbilde som samtidig skildres individuelt og mangefasettert. Spesiell er teksten om Olav Aukrusts diktsamling «Himmelvarden» av Sven Erik Sperstad, den tar for seg diktene som en del av en religiøs individuasjonsprosess etter Carl Gustav Jungs teori om den kollektive bevissthet som i denne prosessen forenes med den individuelle bevisstheten erkjennelsesmessig. Formålet er forløsning og forening med Gud.

«Dåpen og overgangsriter» av Marius Rindal er en lettlest, fascinerende og medrivende gjennomgang av ulike riter og tradisjoner som har overlevd fra førkristen til kristen tid i Norden og Nord-Europa. Man får inspirasjon til å praktisere egne meningsfylte dåps- og navngivningsritualer.

Å lese KultOrg er både lærerikt og inspirerende, tekstene er rikt kildebelagt og bokomtaler gjengir i seg selv mye verdifullt stoff fra litteraturen som omtales. Fremfor den knuskstørre kvasiobjektive tilnærmingen til det historiske får man en søkende, nysgjerrig og spekulerende tilnærming som likevel ikke mister fotfeste og forsvinner i tankespinn. Skribentenes kunnskapsnivå avslører alvoret og engasjementet som ligger bak hver tekst, uten at det blir tungt og uleselig. Om noe skal settes fingeren på kritisk må det være at den motkulturen som angis som en av fire hovedmål på baksiden ikke kommer annet enn indirekte til uttrykk og at en mer samtidig samfunnskritikk savnes. Ikke minst omkring kultur- og naturvern i lokalt og regionalt perspektiv. Vi lever ikke i et vakuum og de krefter som aktivt motarbeider lokalsamfunn, distrikter og kulturell særegenhet fortjener uttalt motbør.

Uansett, KultOrg er et kjærkomment og viktig kulturelt tilskudd som representerer varige verdier i en norsk mediahverdag preget av kortsiktighet, impulsjag, overfladisk underholdning og på sitt høyeste akademiske uvesentligheter. Det siste nummeret er et dobbeltnummer, vi håper at vi ikke behøver å vente et år på neste utgave.

Tidsskriftet kan bestilles her