Skriv under på opprop for norsk landbruk

Den pågående underskriftskampanjen til støtte for norsk landbruk er et klart signal om at man vil opprettholde en viss grad av selvforsyning og jordbrukskultur i Norge i en tid hvor det globale matfatet svinner. I oppropet som KULTURVERK tidligere har skrevet om heter det blant annet:

Opprop til støtte for norsk landbruk

Vi, underskrivere av dette oppropet, støtter norsk landbruk og matproduksjon og mener at de som lever av å produsere mat i Norge bør få bedre inntekt av sitt arbeid slik at Norge fortsatt kan ha høy matvareberedskap, et variert matvaretilbud, et blomstrende kulturlandskap med biologisk mangfold og levende bygder. Vi som ikke lever av å produsere mat er helt avhengige av at bonden og næringsmiddelindustrien får gjort jobben sin, og til det trengs inntekter til å leve av og moralsk støtte fra samfunnet omkring. Tollvernet for produkter fra norsk landbruk må styrkes, noe som har avgjørende betydning både for bonden og næringsmiddelindustrien. Mange av dagens bønder lever på en inntekt under den fattigdomsgrensa som OECD har definert, på tross av at de har lange arbeidsdager, er bundet av dyrehold året rundt og er utsatt for stor risiko for skade eller ulykke.

I en verden der mer enn 1 milliard sulter, må det være et moralsk krav at hvert land har et nasjonalt ansvar for å sikre matforsyningen til egen befolkning. Globaliseringen og klimakrisen har ført til at mat og energi konkurrerer om de samme og mest fruktbare arealene. Stater og flernasjonale selskaper har skjønt dette, og sikrer seg stadig større arealer matjord ved leie eller kjøp i utviklingsland. I et land som Norge, som i krisetider har hatt problemer med å brødfø sin egen befolkning, er det ekstra viktig å ta vare på produksjonspotensialet som først og fremst ligger i matjorda og den matproduserende befolkning. Derfor er det et moralsk ansvar for oss alle å bidra gjennom vår kjøpekraft og ved våre skattekroner til at det sparsomme og delvis marginale produksjonsgrunnlaget blir opprettholdt.

Vi ønsker å gi videre til kommende slekter et landbruk som er bedre enn det vi fikk fra våre forfedre. Om de yrkesaktive bøndene skal oppfylle denne målsettinga, må samfunnet stille ressurser til rådighet som gjør dette mulig.

Du kan skrive under på oppropet her


Relatert

KULTURVERK støtter opprop og folkeaksjon for norske bønder

Kommentar: Jordbruket under proletariatets diktatur i skyggen av 1. mai

Om ei budstikke, befolkningsvekst og ansvarsbevissthet

Permakultur – levedyktig kultur for fremtiden