Aksjonerer for GMO – fri matproduksjon i Norge og verden

Lørdag 21. mai aksjonerte personer tilknyttet Nettverket for GMO-fri mat på et jorde i Løten, hvor man sådde spirer for en GMO-fri fremtid. Dette for å markere en aksjon som har utgangspunkt i en eventuell godkjenning som ligger hos miljøvernminister Erik Solheim av genmodifisert mais.

Produksjon av GMO-mat har spredd seg ikke minst innen industrielt jordbruk i utviklingsland, noe flere nå protesterer mot globalt, ikke minst en stor gruppe i India. Grunnen er at man anser at de vidtrekkende konsekvensene av å manipulere avlinger genetisk for kortsiktig vinning, vil slå negativt ut for det biologiske mangfoldet, og på lang sikt gjøre vondt verre i kampen for bestandige avlinger.

Aksjonen nå sist lørdag markerer og starten på en underskriftskampanje for å markere tydelig at genmodifisert mat fortsatt er uønsket i Norge, og er et tydelig signal til regjeringen og miljøvernminister Erik Solheim som har to søknader om GMO-mais liggende på sitt bord. Tretti ulike organisasjoner har stilt seg bak oppropet.

Kathrine Kleveland, leder for Bygdekvinnelaget har stilt seg i fremste rekke for aksjonen og er koordinator for Nettverket for GMO-fri mat. Ifølge en pressemelding fra nettverket heter det blant annet:

«– Verden sulter, forteller industrien oss når de promoterer GMO. Og de har rett. Men de har likevel ennå til gode å sannsynliggjøre at GMO vil kunne løse verdens matproblemer. Genteknologi åpner for mulighet til å flytte gener mellom arter – er det dèt som skal til? Den mest omfattende utredningen om landbruk de siste årene, (IAASTD – med bidrag fra over 400 forskere) konkluderer med at genteknologi ikke bør bli et bærende element i verdens fremtidige matproduksjon. FNs spesialrapportør for retten til mat, Olivier de Schütter anbefaler større investeringer i agroøkologiske metoder for å brødfø de som sulter. Nærmest det motsatte av GMO.»

Fra nettverkets hjemmeside bringes følgende argumenter mot GMO-mat

Vi sier nei til GMO i mat og fôr fordi:

Usikker teknologi

Dagens metoder for å overføre gen fra en organisme til en annen er upresise og lite forutsigbare. Genteknologien skiller seg fra tradisjonelt avls- og foredlingsarbeide i radikalitet og tempo. Dette betyr i praksis at det kan være vanskelig å oppdage og forhindre utilsiktede negative virkninger før genmodifiserte organismer er tatt i bruk i stor skala. Vi har også lite kunnskap om hvordan miljøbetingelser som forskjeller i dyrkingsforhold påvirker alle disse prosessene.

Uønskede effekter på miljø.

Vind og insekter sprer pollen fra genmodifiserte planter over lange avstander slik at de krysses med ville planter og konsekvensene av å slippe GMO-er inn i genrike områder er ikke kjente.   Giftproduserende planter produserer gift gjennom hele vekstsesongen, og i langt større mengder enn ved konvensjonell sprøyting. På grunn av ustabilitet i GM – planten kan plantegiften også drepe insekter som er viktige for pollinering av plantene. Det er også eksempler på at ugrasplanter er blitt motstandsdyktige mot ugrasmidler.

Usikkerhet rundt helseeffekter.

Det finnes svært lite uavhengig forskning på skadevirkninger som følge av å dyrke og/eller spise GMO. Enkelte forskere antar at de mest sannsynlige helseeffektene relatert til GMO vil dreie seg om økte problemer allergi, matintoleranse og stoffskifteendringer. Ingen kan i dag si med sikkerhet hva de langsiktige konsekvensene kan bli for mennesker og dyrs helse ved produksjon og konsum av GMO. Sprøytemidler som kreves brukt som en pakke sammen med sprøytemiddelresistente GMO-er er allerede en trussel for dyr- og menneskers helse.

Retten til å velge.

Norske forbrukere forventer at maten de kjøper er trygg. Det er et politisk ansvar å sørge for at miljø- eller helseskadelige produkter ikke blir godkjent for salg. Så lenge usikkerheten knyttet til konsekvensene av GMO fremdeles er stor, ønsker vi at norske myndigheter skal fortsette sin restriktive politikk og ikke godkjenne GMO produkter. Dersom produkter som er fremstilt ved hjelp av, består av eller inneholder GMO likevel kommer inn på det norske markedet, må disse merkes tydelig. Dette gjelder også matvarer fra husdyr eller oppdrettsfisk som er fôret med GMO.

Det har vist seg nesten umulig å holde GMO adskilt fra det konvensjonelle landbruket. Sammenblandingen kan skje hele veien fra jord til bord.

Såaksjonen på Løten var en del av et større europeisk initiativ med lignende aksjoner, og man håper at regjeringen fortsatt vil avvise genmodifisering i matvareproduksjon og landbruk i Norge.

Skriv under på underskriftskampanjen her

Nettverket for GMO-fri mat – hjemmeside

 

Relatert

FN – rapport konkluderer med at økologisk jordbruk kan øke avkastning fra jordsmonnet med 100%

Biodynamisk jordbruk og respekten for naturen – En dansk film