Uren norsk mat

Norske myndigheter velger igjen å følge EUs direktiv gjennom EØS-avtalen, og vil nå tillate høyere grenseverdi for rester av sprøytemidler som blant annet kan være kreftfremkallende i matvareproduksjon.

OIKOS’ medlemsblad Ren Mat advarer blant annet mot disse konsekvensene:

  • Mulig fare for kreft.
  • Mulig fare for fosterskade.
  • Kan skade barn som får morsmelk.
  • Giftig for vannlevende organismer.
  • Kan forårsake grunnvannsforurensning.
  • Giftig for fugl.
  • Giftig for meitemark.
  • Meget giftig for bier og andre insekter.
  • Rester av slike midler blir igjen i maten.

Det nye direktivet har blitt godtatt i all stillhet uten å varsle forbukere. Pågående massedød hos bier tillegges sprøytemidler som mulig årsak. Myndighetene har satt som mål å redusere bruk av sprøytemidler, men økt forekomst av sprøytemidler i matproduksjon er tydeligvis ikke noe problem.

Teksten med giftoversikten kan leses her i Ren Mat

Relatert

Fiskeoppdrett – en økologisk katastrofe