Storebror og lillebror ser deg

1984-Orwell

De fleste har fått med seg at Edvard Snowden er på flukt etter å ha avslørt at gigantene innen IT og sosiale medier alle er aktive bidagsytere til NSAs globale overvåkningssystem PRISM. Men de fleste synes i tråd samtidens tabloide format å være mer opptatt av Snowdens gjøren og laden, enn faktisk hva det største overvåkningsapparatet verden noensinne har sett impliserer.

Av redaksjonen

«Har folk blitt så selvgode og sløvet av materiell velferd at prinsipper ikke betyr noe, hvor totalitære tendenser henvises til historien, til politiske motstandere eller religiøse fundamentalister, hvor demokrati bare er et fint begrep man smykker seg med når det passer? »

Edward Snowdens avsløringer kom ikke som noe sjokk på de av oss om har fulgt med på utviklingen av global overvåkning det siste tiåret. USAs megalomane NSA har vokst til gigantiske proporsjoner og er det største overvåkningsapparatet som noensinne har eksistert. DDRs STASI, som til stadighet trekkes frem som et skremsel, satt aldri på noe verktøy som er i nærheten av dette apparatet med lyttesentraler plassert rundt på kloden med muligheten til å overvåke en telefonsamtale hvor som helst (denne trigges av visse ord). Men enda viktigere i vår tid, muligheten til å ikke bare overvåke, men få direkte tilgang til de største digitale informasjonsflytene.

PRISM, som Snowden lekket om (les grunnleggende informasjon her) henter informasjon direkte fra gigantene innen IT og sosiale medier (tallene i parentes indikerer når de sluttet seg til PRISM):

Microsoft (2007), Yahoo! (2008), Google (2009), Facebook (2009), Paltalk (2009), YouTube (2010), AOL (2011), Skype (2011), and Apple (2012)

Bare den juridiske siden ved at du ved å ta del i disse tjeneste innrulleres i et etterretningsprogram burde få de fleste til å reagere.

I tillegg til dette kommer de andre etablerte institusjonenes ekspansjon, som CIA og FBI, som ofte overlapper hverandre, hvor grensene for virkefelt og mål er utydelige ifølge stadig flere kritikere.  Vi har ikke lenger en onkel i Amerika, men en storebror.

Denne oversikten fra Washington Posts prosjekt TOP SECRET AMERICA viser den enorme veksten sikkerhetstjenester har fått i USA siden 9/11, og verdt å merke seg er den enorme tilveksten av private firmaer som har vokst som en enorm underskog i virksomheten som mer og mer har preg av å kontrollere amerikanere fremfor å beskytte mot mulige fremmede terrorangrep:

http://projects.washingtonpost.com/top-secret-america/ og

http://projects.washingtonpost.com/top-secret-america/map/

PRISM

I Norge har reaksjonen vært ikke bare vært lunken, men aksepterende fra regjeringshold:

– Vi har gjennomført et møte med amerikanske myndigheter i Washington, og har fått en grundig redegjørelse for saken. Ut fra vår dialog med USA, har de ikke gitt oss informasjon som gjør at vi kan påstå at USA har gjort noe kritikkverdig, uttaler Pål Lønseth, statssekretær i Justisdepartementet, som har overtatt saken fra UD (les her).

Og hvis vi stopper litt ved Norge, så er det ikke noe overraskende ved denne holdningen. Storting og regjering har selv trappet opp overvåkning av enkeltpersoner i Norge i det samrøret mellom private aktører og statlige tjenester som heter Datalagringsdirektivet (DLD). Datalagringsdirektivet har sin rot i PATRIOT ACT (http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act) som ble innført av Bush etter 9/11 og videreutviklet av Obama, ikke i fildeling eller pedofiliringer som mange synes å tro i offentligheten. Dette var i utgangspunktet et omfattende sett av unntakslover som ga føderale myndigheter utstrakt myndighet og mulighet til bl.a. overvåkning uten den demokratiske autorisasjon som tidligere ble krevet. Flere seksjoner av lovene skulle i det store og hele egentlig opphøre i 2005, men har blitt videreført og utvidet i omfang.

Det norske Datalagringsdirektivet (les om DLD her) er et EU-direktiv som gir ikke bare internettleverandører (ISP) mulighet og rett til å overvåke nettrafikk og dine bevegelser på nettet, men plikt til å lagre opplysninger om dette i minimum 6 måneder, maksimum 2 år. DLD er allerede vedtatt i 2011, men er ikke forventet implementert før 2015. Protestene mot dette har vært mange, men stort sett begrenset seg til spredte og kraftløse debattinnlegg og kommentarer i den store offentligheten. Foreningen Digitalt personvern (DP) er sammen med Piratpartiet som stiller til valg i år, de eneste organiserte fremstøt som har et glassklart og tydelig prinsipielt fundament som sier et utvetydig nei til generell statlig og privat overvåkning av norske borgere. Men tross sakens aktualitet, ikke minst nå etter Snowdens lekkasjer, så får disse påfallende lite oppmerksomhet i valgåret 2013, det er skole-helse-eldre-debatten som er avgjørende for vår fremtid, igjen, må vite.

En av sakene DP har engasjert seg i er den nye åndsverksloven som ble vedtatt tidigere i år. I forlengelse av DLD lyktes det kulturminister Hadia Tajik (se omtale her) å få gjennomslag for en ny åndsverkslov som hastig uten særlig debatt ble vedtatt, eneste parti som stemte mot var Venstre. Loven gir rett for en privat aktør å innhente din IP-adresse og trafikk fra din ISP uten konsesjon. Dette angivelig for å beskytte åndsverk, i en tid hvor digitale medier skaper helt nye forutsetninger for omsetning og distribusjon av åndsverk. Dette løses nå med mer overvåkning og kontroll. På toppen av dette kan det bli snakk om å sperre sider, slik man bl.a. gjør i Kina. Tajik lovet på sin side at YouTube nok ikke ville bli sperret, men kunne ikke garantere at sider som Pirate Bay ikke ville bli sperret.

Så med denne loven og DLD senere implementert forstår man at grensene for den hemmelige overvåkningen som uansett vil skje i regi av PST og Etterretningstjenesten ut fra deres til enhver tid gitte målsetninger, med stor sannsynlighet vil forskyves ytterligere på bekostning av individets integritet.

Riset bak speilet er «terror», i likhet med enhver totalitær stat som tidligere har påberopt seg utvidede fullmakter for å øke sin evne til å kontrollere sine respektive befolkninger. Interessant nok er en sentral målsetning hos nesten alle terrorister dette gjennom vold å fremtvinge repressive tiltak fra den stat de ønsker å bekjempe, i form av sensur og kontroll, som siden skal bli uakseptabel for en majoritet. Breivik hadde dette som målsetning i likhet med RAF (Røde Armé Fraksjon) og andre lignende. Å la seg styre av terror og terrorisme som fra terroristens side egentlig ikke handler om terroranslaget i seg selv, men tvert om frykten  (ref. terror) for et nytt terroranslag som skapes i ettertid, er for å si det mildt en demokratisk fallitterklæring.

Men hva betyr det for folk flest at staten har fått utvidede fullmakter til å granske deg og meg inngående, all den tid de fleste av oss lever en stor del av våre liv digitalt? Tar man debatten «IRL», vil mange huffe seg litt, men reaksjonen i det store og hele er en skuldertrekning, eller avmakt.

Sammenligninger med DDR virker forståelig nok fjernt, all den tid de fleste hverken er opposisjonelle eller dissidenter, og enda viktigere, sosialdemokratiet Norge sørger godt for det store flertallet av befolkningen materielt. Systemet fungerer relativt godt enn så lenge ut fra sine premisser, og det er ingen hemmelighet at mennesker som har det godt materielt sjeldent protesterer sterkt mot overgrep. Kina er et nærliggende eksempel hvor en overveiende majoritet faktisk støtter diktaturet, noe som neppe vil være like åpenbart om systemet nå skulle kollapse økonomisk. Ville vi godtatt at vår frihet innskrenkes om ikke vi hadde vårt høye velferdsnivå?

Men Norge har ikke noe diktatur, nei, systemet er valgbart, men ser man på saker som tas opp i hver valgkamp er det påfallende at viktige saker som handler om prinsipielle sider ved demokratiet med konsekvenser langt utover en enkelt budsjettildeling eller budsjettpost ikke tas opp. Hovedsakene blir vedtatt og besluttet i stillhet mellom valgårene. DLD og den nye åndsverksloven burde ha vært hovedsaker.

mark-zuckerberg-

Så skal man gå ut fra at vi lever i en Orwellsk 1984-stat? Nei, ikke bokstavelig, selv om trekk av tankegangen finnes i begreper Orwell omtaler som nytale, men det å innrømme en stat fullmakt til totalitær kontroll, betyr at staten når den føler for det vil utøve totalitær kontroll. Skulle den føle for det i en ikke alt for fjern fremtid, vil den ikke behøve å spørre om lov. Argumenter om organisert kriminalitet for DLD og diverse som fremmes har sjeldent rot i det som er hensikten til DLD. Og ja, pedofile ringer og nettverk er ille, men kriminalitet skal ikke og bør ikke være grunnlag for å kriminalisere en hel befolkning, hvor vi alle er potensielt mistenkte.

Storebror kan nå faktisk se deg i stadig større grad når det passer ham, godt hjulpet av lillebror. At USA nå de facto overvåker større deler av verden og ikke minst den vestlige verden, gjør dette til noe mer enn en retorisk spissfindighet eller konspirasjonsteori, det er realitet.

Hva skjer med oss når vi vet at noen følger med oss i stort sett alt vi kommuniserer? En ting er sikkert, er at det vil påvirke oss, slik vi blir påvirket i vår væremåte og oppførsel når noen titter på oss, tar et bilde eller vi er i en tvungen sosial sammenheng. Ubevisst vil det innskrenke vår frihet og våre måter å kommunisere på, den digitale nabokjerringa Stoltenberg etterlyste, er ingen nabo eller en person du kjenner, men en eufemisme for en stat som legger som premiss at du ikke er til å stole på, du, ja vi alle er en potensiell trussel.

Og selv om vi ikke lever i et terrorregime, så lever vi i et samfunn som innskrenker vår individuelle frihet med henvisning til terror, her finnes det tydelige konnotasjoner med faktiske konsekvenser. I en tenkt fremtid hvor dagens system skulle føle seg trengt politisk av et alternativ er det nærliggende å spørre seg om man tror at dette systemet med all informasjon tilgjengelig ville holde seg for gode til å kikke sine potensielle motstandere i kortene. Det er ikke naivt, men uansvarlig for et tenkende menneske å avvise kategorisk at slikt misbruk ikke vil finne sted, og savner enhver bakgrunn i historisk empiri.

USAs globale overvåkningssystem er et anslag mot integriteten til alle i den digitale tidsalder, og i og med at unntakslover praktiseres i USA betyr det i praksis at ytterligere mennesker kan bli hentet uten forvarsel i natten av agenter, fløyet gjennom transittland (Norge har vært transittland for slike flyvninger) og bli fengslet, og torturert, utenfor lov og dom, slik man ser på Guantanamo, som er en sone som befinner seg utenfor demokratisk lov og rett.

Men, selv uten dette perspektivet, selv uten ett eneste konkret eksempel på maktmisbruk fra USA, Vesten eller Norge for den saks skyld, så burde det prinsipielt sett være et raseri som nå hadde reist seg mot USAs overvåkning av en hel verden, ikke bare en håndfull sommerslappe kommentarer på autopilot. Har folk blitt så selvgode og sløvet av materiell velferd at prinsipper ikke betyr noe, hvor totalitære tendenser henvises til regimer i historien, til politiske motstandere eller religiøse fundamentalister, hvor demokrati bare er et fint begrep man smykker seg med når det passer?

Hvor stor frihet har man egentlig når man vet at man sitter i et digitalt bur, og differansen mellom mer brutale autoritære regimer og den mykere totalitære tendensen vi ser i Vesten, handler om størrelsen på buret?

Om Storebror snakker til deg med myk eller hard stemme betyr lite om du uansett aldri kan slippe bort fra hans eller lillebrors granskende blikk.

 

Digitalt Personvern – hjemmeside

Piratpartiet.no

Se intervju med Edward Snowden

 

Relevante lenker med informasjon og tekster knyttet til DLD, PRISM, personvern og overvåkning:

FOR Å VÆRE HELT SIKKER MÅ STATEN VITE ALT – av Høyesterettsadvokat John Christian Elden

En hverdagslig sak – Heidi Skjeseth

NSA er mot USAs konstitusjon

Oversikt over PRISM-programmet hos Washingtom post basert på Snowdens opplysninger

USA spionerte på EU-administrasjon

PST vet ikke om de har brukt informasjon fra PRISM

Guardians oversikt over NSA-lekkasjen

 

Relatert

USA – Valget som ikke er

What goes around, comes around – Barbariet hjemsøker barbaren

Anders Behring Breivik – en dom over samtiden

Laushetens tid – om Kathrine Aspaas og Raushetens tid

Demokrati eller folkestyre, har vi noe valg?

Apolitical Intellectuals

 • Eivind Hagen
 • Sven

  Det lyder som en klisjé, men skremmende synes å være mest dekkende.

  Skremmende med kontrollsamfunnet. Skremmende med sløvheten og mangelen på reaksjon hos folk flest. Det er ingen gåte at majoriteten ofte aksepterer urett som ikke rammer dem selv, uansett regimer til høyre eller venstre. Tror mer og mer på direktedemokrati og desentralisering, ikke fordi man da får det helt perfekte styret, men fordi det da finnes så mange fail-safes at selv om det går galt av sted kan ikke omfanget av galskapen bli særlig stort.

  For de som er interessert i å gjøre det litt vanskeligere å snuse i ditt privatliv med enkle midler, her er noen gode tips fra Hardware.no:

  http://www.hardware.no/artikler/slik-blir-du-helt-anonym-pa-nettet/117275

  Dette gir ingen 100 % beskyttelse på nett, den finnes egentlig ikke for vanlig dødelige, men legger likevel hinder i veien fremfor å ha åpent hus som nå, hvor absolutt alt du kommuniserer, og ikke minst, hvem du kommuniserer med, er som en åpen bok.

 • Fritenker

  Gi politisk asyl til en som virkelig fortjener det: Edward Snowden!

 • AbNull

  se http://prism-break.org/ – for alternativer

 • Veldig bra artikkel med mange gullkorn, slik som dette:
  “Interessant nok er en sentral målsetning hos nesten alle terrorister dette gjennom vold å fremtvinge repressive tiltak fra den stat de ønsker å bekjempe, i form av sensur og kontroll, som siden skal bli uakseptabel for en majoritet. Breivik hadde dette som målsetning i likhet med RAF (Røde Armé Fraksjon) og andre lignende. Å la seg styre av terror og terrorisme som fra terroristens side egentlig ikke handler om terroranslaget i seg selv, men tvert om frykten (ref. terror) for et nytt terroranslag som skapes i ettertid, er for å si det mildt en demokratisk fallitterklæring.”

  Ellers:
  “Foreningen Digitalt personvern (DP) er sammen med Piratpartiet som stiller til valg i år, de eneste organiserte fremstøt som har et glassklart og tydelig prinsipielt fundament som sier et utvetydig nei til generell statlig og privat overvåkning av norske borgere.”

  Ikke glem EFN og FriBit:
  http://efn.no/dld-hoeringsuttalelse2010.html
  http://fribit.no/

  Men misforholdet i organisasjon, lobbymakt osv. mellom frivillige foreninger og organiserte institusjoner og organer med ansatte staber av betalte lobbyister og advokater er jo uansett meget stort.

  • Redaksjon

   Takk Thomas for lenkene, bra at det er flere som står på barrikadene for personvernet i en tid hvor de fleste tar frihet for gitt.

   Red.

 • Pluto

  VEL TALT, KULTURVERK!

  Først og fremst: En stor takk til Redaksjonen for et glimrende innlegg om kontroll-samfunnet, hvor «storebror- og lillebror-stat» iherdig tjenestevillig prøvende; både ser, hører og lukter på deg dagen lang og natten med. Denne instrumental-globaliserte styggedom for manipulativ og repressiv system-kontroll hører inn under frihetskampen vi alle må være bevisste på, som frihetselskende vil oss et fritt og uavhengig Norge, hvor vi suverenitetsforkjempere; nasjonalt og folkelig, må kreve det selvsagte rettsstatlige grunnleggende; at være egne herrer i eget hus. Og som sådan i størst mulig grad at forbli mest mulig uavhengige og selvforsynte ved å føre en bærekraftig politikk på alle samfunnsnivå som tjener det norske folks interesser for en trygg og sikker framtid.

  «Alt henger sammen med alt» sa globalist og sosialdemokrat Gro Harlem Brundtland i sin tid, slik hun så det hele ut i fra sin egen verdensanskuelse. Den «stats-hellige» Storebror-ser-deg og den «syndige lille protesterende mann»; Edward Snowden, er et resultat av de siste 30 års internasjonaliserte utvikling. Så derfor noen ord fra undertegnede kring tilfellet Snowden og det totalitært anstrøkne politiske overformynderi, som folket faktisk aldri har bedt om.

  For i dagens politiske virkelighet, så har vi langt på vei et skinndemokrati (demokratisk i ord og totalitært ensrettet og folkelig ignorant i innhold), hvor «terrorlover» rettes mot folket i den forstand at våre egne private liv som frie individer er satt under kontroll som en mulig nåtidig og framtidig mistenkt/suspekt «system-opposisjonell». Det famøse Datalagringsdirektivet er et direkte inngrep – og dermed angrep, på vår personlige frihet, som ikke minst de store partiene på Stortinget burde skamme seg over å støtte. Høyre og AP viser her sin EU-fanatiske holdning for tilpasning, hvor eget folk ikke betyr noe for deres kosmopolitiske ambisjoner, hvilket jeg vil komme tilbake til. Og videre, at innvandringsstopp og strikt territoriell kontroll ved en permanent grensekontroll på hvem og hva som krysser våre grenser, ville vært den største preventive innsats man kunne gjordt, for at forhindre terror på egen jord. –

  For: Hvem har gjordt våre europeiske land utrygt og usikkert? Jo, politikerne selv, ved «de åpne grensers politikk» for et grenseløst verdenssamfunn med de såkalte «fire friheter», som i virkeligheten er en «oppskrift» på nasjonalt anarki og folkelig kaos, hvor alles kamp mot alle for det raskest mulig profitable skal være det bærende element for en materialistisk verdensorden. Hvem har åpnet Europas nasjonalstatlige grenser på vidt gap for massiv ikke-europeisk innvandring for fremme av ideologisk multikulturalisme som en stegvis vei for et monokulturelt verdens-Utopia? Og hvem har angreps-militært involvert oss i aggresjon og «evig» krig med muslimske befolkningsgrupper på deres eget subkontinent – for å nevne noe av den ekstremistiske politikk som føres? Jo, den selvbestaltede europeiske makteliten selv! – Norge bør målrettet tre ut av de fleste overnasjonale avtaler og/eller alternativt reforhandle internasjonalt skrevne konvensjoner, lover og forordninger, pålagt oss via FN og EU. NATO-alliansen bør vi tre ut av OM organisasjonen ikke går tilbake til sin opprinnelige intensjon; at kun være en forsvarsorganisasjon for å sikre territorial- og nasjonal uavhengighet.

  Så lenge dagens demokratisk-illegitime globaliseringspolitikk fortsetter gjennom EØS-Schengen for en stadig mere EU-tilpasning, så vil kontrollen også stadig intensiveres overfor den enkelte medborger i det enkelte land. Det føderale USA og det føderale EU er her som siamesiske tvillinger at regne, selv om USA er den dominerende part (Europa er jo forlengst uten noen muskler til noe som helst, hvilket USA er «smertelig» klar over; derfor også en av årsakene til den utbredte spionasje på «samarbeidspartnere» i Europa). Norge er i tillegg også USA sin beste «puddel-venn». Ingen logrer mere spaltet underdanig for EU og USA enn dette landets middelmådige politikere. Og ingen politiske ledere kopierer andre lands politikk enn nettopp Norge, hva enten den er god eller dårlig, for her til lands tenkes ingen selvstendige tanker; statsmannskunst er i dag for et fremmedord at regne i kongeriket Norge. Noen størrelser som en Einar Gerhardsen eller Fridtjof Nansen finnes ikke i molbolandet Norge av i dag, og folket lider under denne erkjennelse av det maktesløse!

  Som undertegnede skrev i en kommentar i Aftenposten for en tid tilbake – hvor Prosjektleder ingeniørbedrift, Master i industriell økonomi og teknologiledelse; Marius Arion Nilsen, hadde en meget leseverdig innlegg (se lenke under);

  – «Stor takk til Marius Arion Nilsen for hans ord om dagens begredelige tilstand i Norge, hvor vår stolte nasjon styres og administreres som «Et fartøy på autopilot»! Bedre enn dette kortfattede og presist beskrevne innlegget fra MAN, kan ikke «det norske dilemmaet» vedrørende det komplett «uforståelige for det ustyrlige» formuleres. Å hugge av «den gordiske systemknute» er en revolusjonær plikthandling av det nødvendige, så en nytenkning må til. På tide kanskje, med å innføre Direkte demokrati for et folkevalgt fagstyre av en regjering, som ivaretar folket og landets beste for framtiden. Dagens mosegrodde partivelde er «representativt» for stagnasjon og forfall, da systemet er blitt til et håpløst ineffektivt teknokratisk boble-adelskap fjernt fra folk flest, hvor makteliten beter seg for sitt eget magevolums velvære, mens folket må betale en stadig høyere pris for et mere og mere totalitært anstrøket system, hvor stadig flere lover, vedtak og forordninger ikke er legitimert demokratisk gjennom folkelig forankrede sanksjoner og votum. Ja til nytenkning for et genuint praktiserende folkestyre, og nei til et teknokratisk og globalisert formynderskap, som i realiteten er et skinndemokrati (demokratisk i ord og totalitært ensrettet og folkelig ignorant i innhold).» –

  Innlegget til ingeniør og prosjektleder Marius Arion Nilsen kan i sin helhet leses her;

  http://www.aftenposten.no/meninger/Et-fartoy-pa-autopilot-7239630.html

  ***

  Utdrag fra Menneskerettighetserklæringen;

  Artikkel 12 Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

  USAs første grunnlovstillegg;

  Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

  USAs fjerde grunnlovstillegg;

  The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.

  ***

  DEN MODIGE

  Så vil jeg komme litt inn på den modige og idealistiske varsler og «alarmist»; Edward Snowden, som uselvisk har «ofret» seg for at andre medmennesker skal kunne forbli frie mennesker uten statlig- og overstatlig misbruk av etterretningsorganisasjoner for politistatlig spionasje og tvangskontroll.

  Varsleren Edward Snowden er for tiden «statsløs» siden USA har ugyldiggjort hans pass. Han oppholder seg fortiden i transittområdet på Sjeremetjevo-flyplassen i Moskva; altså et slags «ingenmannsland», hvor han nå sitter fast uten gyldige reisedokumenter siden USA har inndratt hans pass for at oppnå visum til andre land. En rekke land har nu fått forespørsel om å innvilge hasteasyl for Edward Snowden, deriblant Norge.

  Norske myndigheter var superraskt ute med et «nei» – med en ikke-holdbar (og lovmessig feilaktig) teknisk-juridisk begrunnelse, som igjen viser den politiske servilitet og feighet som norske styresmakter er så herostratisk berømte/beryktet for. Men noen oppegående personer finnes det med moralsk ryggrad og civilkurage, som tidligere forlagsdirektør og nåværende leder for norske PEN; William Nygaard. Han fremfører vektige momenter;

  – «Norsk PEN mener han som varsler burde kunne tas hånd om i Norge. Her burde Norge skjære gjennom og gi ham støtte. Så langt det prinsipielle».

  – «Det er lang tradisjon for ytringsfrihet i Norge. Hadde Snowden vært varsler fra en annen nasjon enn USA, hadde han trolig fått asyl. Er ikke dette betenkelig»?

  – «Prinsippene om likeverd gjelder uansett. Dilemmaet er at kunnskapen om sakens detaljer ikke er komplett. Men så langt vi kjenner den fremstår den i prinsippet tydelig nok til å kunne anbefale at Norge kunne gi ham beskyttelse».

  http://www.aftenposten.no/kultur/William-Nygaard-ber-Norge-behandle-Snowdens-asylsoknad-pa-nytt-7245715.html

  Doktorgradsstudent ved Trinity College i Dublin; Pål Antonsen, reagerer sterkt på AP-statssekretær Lønseths vankelmodige byråkratiske holdning. Antonsen skriver bl.a.;

  «…Norge er forpliktet til å beskytte individer når deres menneskerettigheter står i fare. Dette betyr, blant annet, at vi skal beskytte dem som risikerer forfølgelse, tortur eller nedverdigende behandling. At Snowden står i fare for en slik behandling er meget sannsynlig. Det kom fram da vi bevitnet måten USA valgte å behandle Bradley Manning. The Guardian (12.3.12) informerte om en FN-rapport som konkluderer med at Manning har blitt utsatt for behandling som strider imot konvensjoner angående tortur…»;

  http://www.aftenposten.no/meninger/Norge-bor-gi-Snowden-asyl-7246720.html

  OM noen (for en gang skyld) er en reel flyktning bokstavelig sett, så er det vel nettopp Edward Snowden, der han flykter og frykter for sitt eget liv. Denne mann har utvilsomt brutt «amerikansk lov» ved sitt brutte taushetsløfte og andre kryssende lover for amerikanske statsborgere. Men denne lov-prinsipielle «argumentasjon» gjelder for alle land, som man eventuelt måtte flykte fra motivert ut i fra de samme forhold som Snowden nå er ettersøkt for. Hadde det eksempelvis vært Nord-Korea, Kina eller Russland som en varsler hadde flyktet fra, så hadde Vesten nok hatt en helt annen reaksjon enn det de nu dobbelt-kommuniserer og dobbeltmoralsk og opportunistisk feigt framviser. OG, for ikke å tale om det paradoksale her, for er det noen USA her har spionert på i følge Snowden-lekkasjene, så er det nettopp de europeiske nasjoner;

  http://www.reuters.com/article/2013/06/30/us-usa-germany-spying-idUSBRE95T04B20130630

  http://www.friatider.se/usa-hardbevakar-tyskland

  http://www.fyret.nu/2013/07/01/usa-overvaker-tyskland-intenst/

  Varsleren Snowden begrunner sin handling og «avhopp» uti fra sin egen personlige samvittighet. Pr. i dag, så vet man, at det han hittil har lekket ut av materiale har fylt de fleste berørte nasjoners ledelse med sjokk, vantro og forskrekkelse overfor de metoder, som USA beviselig har tatt i bruk mot «vennligsinnede» og «allierte» land. Edward Snowden har selvoppofret seg ved å «forspille» sine framtidige karrieremuligheter, sin godt betalte gasje som data-analytiker, og ikke minst; han har måttet bryte all sin fysiske kontakt med familie og venner i et land, som i dag via offisielle kanaler betegner ham som «landsforræder». I USA venter det ham en sannsynlig livstidsstraff om amerikanske myndigheter får tak på ham. –

  Norske middelmådige politikere har gjennom tiår trosset folket og åpnet våre grenser for alt som kan krype og gå fra verdens alle hjørner. Dèt er en framtidsdystopisk selvmordspolitikk av en nærmest kriminell natur, som ikke skal tas opp til debatt her og nå, MEN; når vi vet at hundretusener av grunnløse «asylsøknader» bevisstløst er blitt innvilget på såkalt «humanitært grunnlag» her i vårt (ennu så) vakre land, så skulle det da bare mangle, at pk-eliten kanskje for en gang skyld kunne være ved bevissthet en stakket stund, ved at prompte innvilge Edward Snowden flyktningstatus ved asyl. Og i såfall; kanskje den første reelle flyktning/asylant siden Berlin-muren fall her i landet…

  Så; kom igjen, ryggløse brødpolitikere, om dere skal ha noen som helst troverdighet igjen hva gjelder genuin ytringsfrihet, vern for varslere og beskyttelse mot forfølgelse; her er en unik sjanse til å vise ekte medmenneskelig engasjement, samt litt av det som er en stor mangelvare hos «våre» folkevalgte «representative» parti-utnevnte broilere: Motet og viljekraftens triumf for det sanne og rettferdige!

  Pluto