David Attenborough og vitenskapsfolk advarer mot befolkningskatastrofe

I den fruktløse debatten omkring klima, CO2 og en bærekraftig fremtid, diskuterer man symptomene, men unngår årsaken, mennesket selv. David Attenborough peker i en engasjert  dokumentar på overbefolkning som verdens største miljøproblem. Samtidig konstaterer vitenskapsfellesskapet  The Royal Society i en rapport at det er mennesket og overbefolkningen som er den største trusselen mot natur og miljø.

I en nylig publisert artikkel på TV2 Storm «Her er den virkelige årsaken til klimaproblemet» referer man til rapporten fra Royal Society.

Rapporten til Royal Society peker på ofte gjentatte problemstillinger som overforbruk, fattigdom og lavt utdanningsnivå, men det som skiller rapporten fra andre er at den konkluderer med at demografi og befolkning ikke kan skilles fra en løsning på miljøkrisen verden står ovenfor. Det er andre toner enn hva våre hjemlige miljøvernorganisasjoner tar opp.

Samme artikkel hos storm.no siterer professor i zoologi ved UiB Harald Kryvi som i en kronikk i Bergens Tidende « Vi er altfor mange» går hardt ut mot fornektelsen av overbefolkning som miljøproblem:

–       Antagelig er det for dystert for folk flest, og politikere (ikke minst i FN) vegrer seg mot å kritisere folks kultur eller vaner, – og så godt som ingen våger å si noe negativt om religiøse forestillinger. Dette er synd, for overbefolkning er den direkte eller indirekte årsak til en rekke regionale konflikter, fattigdom, sult, underernæring, totalt uverdige liv og ikke minst alle våre miljøproblemer – det såkalte klimaproblemet inkludert. Overbefolkning er også årsak til de storstilte og grove naturødeleggelsene – særlig utryddelse av arter – som foregår på Jorden i dag, innleder Kryvi sin kronikk med.

Videre beskriver Kryvi at det er realisme vi behøver.

–       Det som trengs, er realistisk beskrivelse av problemene, og realistisk diskusjon om hva som bør gjøres. Slik vi holder på nå, ødelegger vi naturen i et tempo verden aldri har sett før, det er ytterst klanderverdig i seg selv og i tillegg eroderer det grunnlaget for de kommende generasjoners eksistens.

–       Etter mitt syn blekner alle andre verdensproblemer fullstendig i forhold til dette. Som det har vært sagt, der er ingen miljøproblemer som ikke har sammenheng med overbefolkning, og derfor ingen som ikke blir lettere å løse om man tar fatt i befolkningsproblemet..

Les kronikken her 

I en ny BBC-serie advarer den verdensberømte naturprogramskaperen David Attenborough om overbefolkningen og dens enorme konsekvenser for klodens og naturens fremtid.  Befolkningskrisen setter seg selv på agendaen, uansett om politikere, miljøvernorganisasjoner og media velger å se en annen vei.

Se den vellagede serien «How Many People Can Live on Planet Earth?»

 

Rapporten «People and the Planet Report» fra The Royal Society kan lastes ned her     

Kortversjon av «People and the Planet Report» 

 

Relatert 

Befolkningskrisen – en kommentar

Frihetens grenser

Pengefølelsen – Hvis mat blir en knapphetsvare, har 2500 milliarder symbolkroner ingen verdi

Befolkningspolitikken og vekstens grenser – det glemte aspektet av Bredo Berntsen

Overbefolkning, beretningen om en varslet, men fortiet katastrofe – kommentar til debatt på Litteraturhuset

Biologisk mangfold – et begrep, ikke bare et uttrykk for festtaler   

Om ei budstikke, befolkningsvekst og ansvarsbevissthet

 • Eric T

  Lösningen finner man hos Pennti Linkola. Can life prevail? finns hos arktos.com

 • Man trenger ikke gjøre problemer så store at det blir et “verdensproblem”.
  Hvis hvert område/land sørget for å regulere sin befolkning etter tilgang og muligheter for fornybar energi og matproduksjon, ville løsningen være lokal og håndterbar.

  • Arne X

   Tiltredes

 • René J. Bakke

  Det er flott at en person som Sir David Attenborough kan si noe om kjernen i miljøproblemene; planeten jordas overbefolkning.

  Hvorfor tør ikke mijøvernsorganisasjonene å ta i dette temaet? Anstrengelsene deres må jo rettes mot årsaken til problemene. Det samme gjelder organisasjoner som arbeider med å bevare verdensfred, organisasjoner som jobber med fattigdom og forbedring av folks fysiske levekår.

  Hvis vi tar overbefolkning med i flere regnestykker på samfunnsnivå så vil det gi oss innsikt som vil fundamentalt endre og forbedre hvordan en rekke ting forvaltes. Vi kan ikke gjøre noe med noen problemer uten å gå til kjernen.

  Hva er grensen for et lands overbefolkning? Hva er grensen for Norges befolkning? Når er Norge overbefolket? Jeg kan tenke meg at måten å vurdere overbefolkning på bør være litt forskjellig fra land til land, alt ettersom hva slags ressurser og natur det har å by på.

  • Daniel L. M.

   Kjernen i miljøproblemene er fordelingen av ressurser, og vår sløsing og ineffektive bruk av de. Solheim drar på NRK for å snakke om at det trengs en “grønn revolusjon” i Afrika, basert på kunstgjødsel ol., når det er det siste som trengs for å gi lokalbefolkninger det de trenger for å ha noe å leve av. La de heller produsere mat til seg selv og sine, i stedet for luksuseksportvarer til oss – de tjener knapt på det uansett. Vanvittig at tanker om malthusianske kriser fortsatt legges til grunn for miljøproblemene som om de var resultatet av naturgitte forhold, når det motsatte er tilfelle. For det er strengt tatt ikke de som har minst som ødelegger mest, men motsatt. Kanskje Attenborough burde ta seg en tur til Chicagos råvarebørs og se hvilke aktører og mekanismer som har fikset terningene til vesten i spillet om ressursene, og samtidig stengt de som trenger det mest ute fra casionet uten muligheter til å påvirke spillereglene som vi har fattet fordi råvarer er “big business”.

 • Og det kan virke som om noen VIL at dette skal oppfattes som en uhåndterbar krise for å skape frykt og lammelser.

 • Pluto

  Befolkningsøkningen på visse kontinenter og ditto masseinnvandring fra disse områder til Europa er tikkende bomber; med implikasjoner for alt som kan defineres som miljø. Med andre ord; det er så og si altomfattende. Vi taler både om klodens bæreevne med hensyn til det økende ressursforbruket såvel som det påfølgende anarki og kaos, som vil følge når de etterhvert enorme menneskemassene kun blir et brølende hav av primater grunnet trengselens framtvingende instinkter og primitivitet og ditto fravær av sjelsevner som ånd, klokskap og verdighet.

  Grenseløshetens postulat: Nasjonenes oppløsning, normoppløsning, rotløshet, forvitring av samfunnsstrukturer, nedbrytning av nasjonenes kulturelle egenart med påfølgende mega-kriminalitet vil rett og slett sette oss sterkt tilbake i utvikling, hvor primitivitet og råskap vil råde. Med andre ord; et sivilisasjons-sammenbrudd, som i så fall ikke har sin like i vår historie.

  Som rapporten fra Storm beskriver det;

  – “…Befolkningsveksten er eksplosiv. Skjer det ingen endringer i fødselstallet vil vi være rundt 10 milliarder i 2050, og 27 milliarder i 2100. Så mange mennesker er det verken plass eller mat til. Vi passerte det tallet allerede i 1980, og situasjonen blir dramatisk lenge før dagens 20-åringer blir pensjonister. Rask vekst i folketallet over store deler av kloden sammen med en ressursbruk vi aldri har opplevd maken til, er en alvorlig trussel mot både mennesker og miljø…” –

  Dette er advarende ord, og definitivt ingen form for noen falsk «alarmisme», og – som derfor dagens konsum- og underholdnings-ivrige unge generasjon bør tenke nøye over. Paradisiske tilstander i dag, er helvetes-terror i morgen, om utviklingen fortsetter på «auto-pilot» (vi har jo i dag kun politikere som administrerer overnasjonale beslutninger isteden for å styre på vegne av folkeviljen).

  Professor i zoologi ved UiB; Harald Kryvi, har også tidligere i sterke ordelag advart mot den meget urovekkende tilstand, som verden nå står overfor. Hans formaninger brenner seg fast, og man kan med rette anklage dagens egosentrerte maktelite for den ekstreme tilstand som truer, som disse maktglade, overbetalte pamper er direkte ansvarlige for, ved sin middelmådige framferd. Kryvi skriver noen sannhetsord om dette;

  – “…Antagelig er det for dystert for folk flest, og politikere (ikke minst i FN) vegrer seg mot å kritisere folks kultur eller vaner, – og så godt som ingen våger å si noe negativt om religiøse forestillinger. Dette er synd, for overbefolkning er den direkte eller indirekte årsak til en rekke regionale konflikter, fattigdom, sult, underernæring, totalt uverdige liv og ikke minst alle våre miljøproblemer – det såkalte klimaproblemet inkludert. Overbefolkning er også årsak til de storstilte og grove naturødeleggelsene – særlig utryddelse av arter – som foregår på Jorden i dag…” –

  Og realismen, som Kulturverk med rette formulerer det, evner systemets nomenklatur ei at se; der man lever i sin egen påkostede boble av uvirkelighet; jeg siterer igjen vektige Pauli Ord fra den oppegående professor;

  – “…Det som trengs, er realistisk beskrivelse av problemene, og realistisk diskusjon om hva som bør gjøres. Slik vi holder på nå, ødelegger vi naturen i et tempo verden aldri har sett før, det er ytterst klanderverdig i seg selv og i tillegg eroderer det grunnlaget for de kommende generasjoners eksistens. Etter mitt syn blekner alle andre verdensproblemer fullstendig i forhold til dette. Som det har vært sagt, der er ingen miljøproblemer som ikke har sammenheng med overbefolkning, og derfor ingen som ikke blir lettere å løse om man tar fatt i befolkningsproblemet…” –

  Takk til Kulturverk, som i sannhet er et våkent, informativt opplysningsorgan, som nærmest setter våre framtidige liv på agendaen; nemlig om vi skal ha en fortsatt levedyktig framtid – eller ikke! Så alvorlig er situasjonen. Og over hele Europa er de nu et begynnende opprør på gang, både mot den internasjonale storkapital såvel som verktøyet; den globaliserte tvangstrøye gjennom EUs udemokratiske direktiver og forordninger. Må folket reise seg å si nei til Unionen og skinndemokrati, og ja til det genuine folkestyret; det direkte demokrati!

  Epilog: Overbefolkningen er – i den «moderne» term vedrørende «verdenssamfunnet» av i dag; alle grunnproblemers mor. Og ikke tørre fra de (u)ansvarliges sin side; at hverken diskutere problemet for en løsning eller våge å ta ansvar for disse problem i dag, vil i morgen bli konstatert som en forbrytelse mot menneskeheten! Så – det er bare å sette i gang med nytenkning og en ny politisk kurs som inneholder åtte basale ord: En bærekraftig utvikling for en meningsfull levedyktig framtid.

  Pluto

 • Redaksjon

  Takk for gode kommentarer. Befolkningskrisen er elefanten i rommet man velger å fortie og ikke tale om fordi det er en krise som fordrer grensesetting og fundamentale systemendringer for å løses. Disse endringer vil aldri komme innenfra, de som er drivkreftene i det rådende markedskapitalistiske system, hvor rovdrift på naturen er en selvfølgelig konsekvens, vil ikke endre perspektiv eller mål, det er motkrefter som må vokse seg sterke for å drive frem en slik endring.

  Ola H. har med sine korte kommentarer rett i at det lokale og nasjonale ansvar er det fundamentale og eneste rettferdige prinsipp for å kunne løse problemene knyttet til menneskets overforbuk av naturressurser, det levende liv vi selv er en del av. Det lokale ansvar må gjenreises og grenser for menneskets bevegelse og fremferd må gjenopprettes. De ulike folk må selv gjøres ansvarlige for egen fremtid og ikke minst ressursforbruk. Dagens system som dominerer globalt stimulerer kun til at de destruktive prosessene vil fortsette, for «redningen» som gis til såkalte utviklingsland er et duplikat av den rovgriske materialismen og kapitalismen som uniformerer verden til en monokultur hvis mål og eksistenberettligelse er (over)forbruk. Her tar selv ikke Attenborough et tydelig standpunkt, vage forhåpninger om at utdanning og prevensjon skal løse dettee, er i beste fall naive, i verste fall tåkelegger de sannheten.

  Det å eksportere vårt forbruksmønster og levesett til hele klodens befolkning vil kvele naturen og biomangfoldet som allerede er sterkt truet. Velstandveksten i Kina alene legger et press som jorden ikke kan bære om vi vil ta vare på det allerede skrantende biomangfoldet. Jakten på råvarer og ressurskrigene er allerede i gang, mennesker som ser dette må ta ansvar og kjempe mot forbukskultusen, forsøplingen og fordummingen av både menneske, kultur og natur.

  Et enkelt virkemiddel man kan ta i bruk er hver gang noen nevner CO2 og klima som største trussel mot naturen og klodens fremtid er det bare å si: Nei, mennesket, befolkningsveksten og forbrukssamfunnet er den største trusselen mot vår fremtid.

  Du vil da få muligheten til en virkelig diskusjon fremfor uforpliktende pjatt, samt kunne inspirere andre til å ta ansvar for fremtiden.

  Dagens miljøvernorganisasjoner tilpasser seg forbrukskultusen fremfor å bekjempe den, derfor bindes gode krefter til passivt medlemskap og legitimering av dette systemets naturfiendtlige strukturer.

  • – og jeg mener (fortsatt) det er farlig å samle lokale problemer og gjøre disse til verdensproblemer som betinger “verdensstyring” med maktovergrep overfor enkeltnasjoner.

   Likeså denne økonomi-“krisen” vi har nå i land etter land. Der det enkelte lands produksjon legges ned hvis den ikke “lønner seg”. Dvs. produksjonskrefter og kunnskaper finnes i landet, men det er alltid et annet land som produserer dette billigere.
   Så dessverre, arbeidsløshet og underskudd på handelsbalansen blir resultatet. – Og andre krefter tar/gis kontrollen.
   Alle land har mulighet for å produsere primærbehov,både mat og fornybar energi i egen befolkning, hvis de vil. Og på denne måten holde kontroll over eget område.

   • Redaksjon

    Vi er defintitivt samstemte omkring den globaliserte ansvarsløsheten som søker å fremtvinge globale løsninger som tilsidesetter folks selvråderett og ansvar for egen fremtid. Som nevnt er det tragiske at de påståtte motkreftene, de vil si miljøvernorganisasjoner og politiske pressgrupper , ikke arbeider aktivt for systemendringer, men derimot innbiller mennesker at de kan fortsette sin naturfiendtlige livsstil med små justeringer ved at man støtter opp om ytterligere overforbruk gjennom fornybar energi, som da raserer nærnaturen (vassdrag, kyst og naturlandskap).

    Naturvern begynner utenfor stuedøren, ikke med handel om globale klimkvoter.

    Det er mennesket som må endre seg, ikke naturen.

    • ripss 2

     Svaret er, ja: Mennesket er problemet og må endre seg, ikke naturen!
     Hørte dere det, der ute?

 • Oberon

  Denne artikkelen er etter min mening misvisende.
  Er verdens befolkning blitt narret til å tro at klimaendringene er menneskeskapte, at miljøvernorganisasjonene over hele verden kjemper en desperat kamp for å dempe utslipp av CO2, og at FN er bekymret for at jordens ressurser ikke lenger strekker til, for verdens befolkning?
  WHO er underlagt FN, og beviselig er menneskeheten nå offer for FN`s Agenda 21, og Codex Alimentarius. Dette innebærer en betydelig økt mengde med GMO i vår næringskjede, svært skadelige stoffer fra farmasisa, inklusive pandremix vaksine, som inneholder kvikksølv, og som svært mange blir syke av. I tillegg forbys det i svært mange nasjoner å dyrke egen økologisk mat, spesielt i USA: FDA Food Safety Modernization Act (FSMA).

  GMO fra Monsanto ødelegger DNA struktur hos både menneske og dyr. Med FN`s velsignelse. Ordet “bærekraftig samfunn” er ikke annet enn et økofascistisk begrep, der det skal være plass til en elite, hvor industri og finans skal fortsette å herje hensynsløst, uten å ta hensyn til verdens befolkning.
  Jeg stiller spørsmål til denne angivelig hyggelige bestefaren David Attenborough, som til stadig har opptrådd på en av elitens mest sensurerte kanaler; BBC.
  I denne artikkel anklages Attenborough for å bedrive “Climate change sensationalism”, av Lord Lawson:
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2067871/David-Attenborough-accused-climate-change-sensationalism-Lord-Lawson.html
  Jeg stiller spørsmål ved de teknologiske fremskritt, som angivelig later til å kunne manipulere både vær og vind. Rettere kalt “ionos- heater”, eller “Tesla waves”.

  Dette taler ikke for menneskehetens favør. Ei heller for Norges befolkning. Det økologiske system over hele kloden ser ut til å gå mot ruiner, og dette mener altså at elitisten David Attenborough skyldes CO2, klimaendringer, og overforbruk.
  Menneskeheten moraliseres for sitt overforbruk.
  Hva med Rockefeller Foundation, Rotchild familien, og resten av de mektige bankier- familiene i verden? De som bedriver filantropi ved fasadens fremside, men finansierer militær-teknologi, regulerer finansøkonomien via Federal Reserve Bank System, rettere kalt the feds?

  Og hvorfor sier FN og David intet om dette?

  Just my opinion. Eller er min mening basert på sannheter?
  Den som gidder å søke, han vil også finne. Og svarene stemmer ikke overens med CO2 dogmene.

  • René J. Bakke

   Om menneskeskapt CO2 er et problem eller ikke er en uvesentlig problemstilling som leder oss bort fra å ta hånd om problemene vi er stilt ovenfor. Hvis det er naturen man er ute etter å hjelpe til å leve og overleve (og oss selv) så utelukker det å bruke masse tid og krefter på å ta stilling til om CO2 er et falsum eller ikke. Hvis vi bare enkelt og greit fjerner CO2 fra sakslisten i forhold til natur- og miljøvern og så tar for oss de resterende problemene så havner vi fortsatt på det samme i forhold til hva slags grep som må tas. Saken er den at fortsatt er overbefolkning problemenes kjerne.

   Det er ikke nok vann, det er ikke nok jordbruksland, vi ødelegger for mye villmark og desimerer/utrydder arter. Det er for lite ressurser til alle. Det har allerede ført til krig i Afrika. Til og med i et land som Norge som ligger mye bedre an når det gjelder befolkningstetthet enn andre land, så viser det seg at vi har fragmentert naturen (omfattende veinett), vi gir ikke plass til rovdyr og skogen vår skulle ha vært vill men er kultivert av tømmerhogst og overtallige bestander av beitedyr som igjen har gitt oss noe vi ikke hadde hørt om for 20 år siden; flått og hjortelusflue. Overtallige parasittbestander er et soleklart tegn på kraftig ubalanse.

   Overbefolkningen i Norge merkes ikke bare ved å se på naturen vi har igjen, men vi merker at det strammer til i menneskesamfunnet også. Hvis det er slik at vi har en mye sterkere privatøkonomi i dag enn for 40 år siden, og etter sigende burde ha det tilsvarende bedre, hvorfor er det da slik at det er mer økonomisk krevende i dag å skaffe seg egen bolig enn for 40 år siden? Kan det være slik at penger ikke hjelper når ressursene er begrensede?

   Et resultat av overbefolkning er ressursmangel. Ressursmangel kommer gradvis og snikende. Det er det som gjør det vanskelig å se at det faktisk dreier seg om ressursmangel. Politikere og eksperter fra universiteter vil finne andre forklaringer som bare springer ut i fra de redskapene de har å tenke med som er begrensede verdensforståelser (politiske ideologier) og økonomiske modeller, tenkning som er forhåndsamputert fra det å se på en større sammenheng under ett og tenke helhet.

   Overbefolkning og ressursmangel vil merkes ved at folk får spissere albuer og legger større vekt på det materielle som igjen henger sammen med status og det å vinne rotteracet. I Norge har det i de senere tiår oppstått en økt villighet til å dumpe mennesker og la det gro fram et mer klassedelt samfunn hvor enhver sørger for seg som best man kan. Hvis det ikke er nok til alle så blir det akseptabelt at en underklasse oppstår. Det finnes alltids noen politiske ideologier som kan rettferdiggjøre det for oss og gi oss mental hvile fra samvittighetens smerte.

   Jordbruk. Verdens befolkning kan økes på nytt og på nytt ved at jordbruket ”utvikles”. Først var det kunstgjødsel og store mengder gift. Neste tak på verdensbefolkningen vil settes av GMO. Fortsatt blir ikke naturens bærekraft tatt med i beregningen. Det selvinnlysende poenget i det hele er at dersom hele verden kan følge den oppskriften som ble gitt så godt av Ola H. ovenfor så vil vi kunne si nei til slike former for forverring av levekår og misbruk av matjord: ”Hvis hvert område/land sørget for å regulere sin befolkning etter tilgang og muligheter for fornybar energi og matproduksjon, ville løsningen være lokal og håndterbar.”

   Nøkkelen til å fri folk fra skjulte agendaer, fra enhver lyssky organisasjon enten det er det internasjonale gjeldsbaserte pengevesenet (bankene), eller fra bruk av GMO i jordbruket, så er det å sørge for at det er tilstrekkelig med ressurser til ethvert menneske, til at beskyttelse og hjelp fra noen andre enn oss selv og naboen blir uinteressant å vurdere. De som vil styre verden gjennom gjeld, matvareproduksjon eller krig får ingen som trenger dem så lenge det ikke er noen overbefolkning med påfølgende mangelsituasjoner.

   Det å rette oppmerksomhet mot verdens samlede ondskap er nettopp bare det. For de som ønsker å skape det nye så må heller oppmerksomheten rettes mot dette.

 • Pingback: » En dypøkologisk kur mot konservativ impotens()

 • Bjørn Molvik

  vi kan desverre ikke melde oss ut av verden. dette er et globalt problem, som alt annet som ødelegger vår jord-

 • Mattis Finstad Hansen

  For et konspiratorisk makkverk av en kommentar. Man trenger ikke å være geni eller sitte blandt eliten for å se at for stort press på naturressurser og overbefolkning tar livet av planeten. Sju milliarder mennesker, på vei til å ødelegge et sted, kun bærekraftig for under to milliarder av dem. Dèt er problemet. Ikke vanskelig å se eller skjønne for de med bena plantet på jorda.